Thường những kẻ xu nịnh và cơ hội bao giờ cũng bật gót quay thật nhanh khi chủ lâm nạn

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time May 5, 2017

Thường những kẻ xu nịnh và cơ hội bao giờ cũng bật gót quay thật nhanh khi chủ lâm nạn.
Hậu hành vi của những kẻ này bao giờ cũng bỉ ổi.
Nhưng hỡi ôi khi chức quyền bề thế, người ta vẫn o bế, ôm ấp kẻ cơ hội xu nịnh chứ mấy ai nghe lời người chính trực.
Cuộc đời dù chỉ còn một ngày cũng là rất dài.
Vì thế, đọc cái thứ này, không còn thấy lạ. Nhỉ?
+Vâng ạ