Thời luận

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time May 23, 2017

Thời luận.
Tớ cũng chưa kết luận, phí thái bình có tội hay không (bị khởi tố vì nay phải thay đường ống nước sông Đà) nay phải làm lại mất cả ngàn tỉ.
Vấn đề chính là dốt.
Mình không phải chuyên môn, nhưng để thử thì dễ thôi…buộc nhà sản xuất cho nén nước với một áp suất theo yêu cầu thế nào đó, với điều kiện nào đó, trong một thời gian bao nhiêu ngày…nếu không bể thì mới làm…hoặc cách thử nào khác…
Chúng mày dốt quá và lại hám lợi (nếu ký thì được bao nhiêu phần trăm) nên làm hư hết cả…giờ ai trả tiền đây…tù thì ráng mà chịu, đừng có khóc…
Em đã từng được nhờ ký vài công trình, nhưng em không ký…thà đói thì thôi…