Có lẽ bài học anh # dùng truyền thông đế đánh bóng tên tuổi đã tạo một trào lưu mới cho quan chức hiện nay

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time May 28, 2017

Có lẽ bài học anh # dùng truyền thông đế đánh bóng tên tuổi đã tạo một trào lưu mới cho quan chức hiện nay. Việc vi hành là tốt nhưng sẽ tốt hơn nếu không ai biết hoặc có chăng chí là dân chúng biết. Đem cả đội ngũ thợ ảnh chuyên gia rồi đoàn tùy tùng đăng lên cả báo thì đích thị làm màu . Trong các ông phó có lẽ không ai bằng ông Vương Đình Huệ một người con xử nghệ và tính cách có phần giống với bí thư