BỌN VÔ ĐẠO ( Lộng Hành)

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time September 12, 2016

BỌN VÔ ĐẠO ( Lộng Hành).
Nhà sư tăng ni là Thích tử là đệ tử của Phật gia, Phật môn, Phật giáo…Hỡi thế gian thời MẠT PHÁP ! Phật học là gì !? Là con đường Như Lai ĐÃ CHỈ và tất cả những ai muốn đi theo thì phải tự NỔ LỰC tu hành để tự Ngộ ( thông, hiểu) và tự Chứng ( đạt ) hay nói cách khác là để TỰ ĐỘ lấy chính mình thành Alahan, thành Phật ? Người PHÀM TỤC có Ngộ được không? Dĩ nhiên là HOÀN TOÀN KHÔNG ! Vì sao ? Vì người phàm tục họ còn rất Nặng THAM SÂN SI…Thế nhưng tại sao lại có chuyện lạ NGƯỢC ĐỜI, họ còn nặng tham sân si…(vả lại đây là nhóm Vô Thần ), mà họ lại tổ chức đi CHẤM THI rồi lại Cấp Bằng, cấp Bộng về Phật học cho tăng ni ??? Ơi trời đất hỡi ơi ! Phật tổ ơi là Phật tổ ! Như lai ơi là Như lai ! Ngày nay ở VN, Ma Quỷ chúng nó lại cấp bằng Phật học cho các đệ tử của Ngài đó, ngài THÍCH CA ạ !
Chư Phật nói, Phật đâu còn tham sân si nữa ! Nên tất cả đều giữ tâm đại bi, đại từ, ĐẠI XẢ ! Chỉ có chư Bồ Tát vì tu chưa thành PHẬT, nên còn Phiền Não, nay xin hãy trả lời dùm cho : ” Nè ! Bọn yêu tinh kia ! Quậy lắm rồi đó nhen ! Chơi LẤN SÂN và ÉP NGƯỜI quá đáng nhen ! ”
Thời đức Phật còn tại thế cho tới ngài Bồ Đề Đạt Ma, đạo Phật trải qua hơn 1000 năm ở bên Ấn độ, có vị nào cấp bằng, cấp bộng cho đệ tử của mình không ? Đạo Phật là con đường dẫn tới sự TỰ Giác Ngộ, TỰ Giải Thoát ! Bằng cách là TỰ TU, TỰ ĐỘ lấy chính mình ! Mà tất cả mọi người chúng ta vẫn thường hay nghe nói ; Tự Tu, Tự Chứng và sau đó Tự Nhập Niết bàn !
Các loài Quân Ma ở đây là nhóm người không theo đạo gì mà Phật tử chúng ta có thể gọi là bọn Vô Đạo hay ngoại đạo, thì sao chúng lại có KHẢ NĂNG đi chấm thi, rồi có quyền năng cấp bằng, cấp bộng về phật học cho các tu sĩ phật giáo được !!!!!!!!!!!!!!???????? Ô hay ! Thời mạt pháp, chính là thời khắc mà quỷ vương yêu ma, chúng muốn biến Tăng Ni thành những con hề, thằng hề, trò hề… để cho người đời XEM…

warningComments are closed.