3 đấm không bằng một đạp

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time May 17, 2017

3 đấm không bằng một đạp
Khách hàng bảo vậy
Lúc đầu đến Rma.
Chạy đi thuê nơi khác rẻ hơn.
Một thời gian sau phát hiện ra rằng bị đấm mãi không xi nhê gì. Hoá ra chi phí không chênh nhau bao nhiêu.
Bèn quay lại nói rằng: chúng tôi thực sự cần một cú đạp.
Team ai cũng hiền, biết đạp đấm ai đâu. Mang tiếng quá.