Cuốn sách: LÃNH ĐẠO: NHỮNG LÝ THUYẾT NỀN TẢNG VÀ TÌNH HUỐNG LÃNH ĐẠO ĐƯƠNG ĐẠI

Cuốn sách: LÃNH ĐẠO: NHỮNG LÝ THUYẾT NỀN TẢNG VÀ TÌNH HUỐNG LÃNH ĐẠO ĐƯƠNG ĐẠI. LỜI GIỚI THIỆU : Lãnh đạo nên đi trước hay lãnh đạo là người nên đi sau ? Một câu hỏi thực sự đi vào bản chất của lãnh đạo. Chúng tôi nhận thấy rằng, có rất nhiều quan […]